Podmienky a pravidlá

Úvod
Tieto Štandardné podmienky používania webovej stránky napísané na tejto webovej stránke spravujú vaše používanie našej webovej stránky libertybellmp.com dostupnej na adrese https://libertybellmp.com/.

Tieto podmienky sa budú plne uplatňovať a ovplyvňovať vaše používanie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky ste súhlasili s prijatím všetkých podmienok tu napísaných. Túto Webovú lokalitu nesmiete používať, ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z týchto Štandardných podmienok používania Webovej lokality.

Neplnoleté osoby alebo osoby mladšie ako 18 rokov nesmú používať túto Webovú lokalitu.

Práva duševného vlastníctva
Okrem obsahu, ktorý vlastníte, podľa týchto Podmienok, spoločnosť libertybellmp.com a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia všetky práva duševného vlastníctva a materiály obsiahnuté na tejto Webovej stránke. Naše zmluvné podmienky boli vygenerované na stránke Terms And Conditions Template Generator.

Licencia je vám udelená v obmedzenom rozsahu len na účely prezerania materiálov obsiahnutých na tejto webovej lokalite.

Obmedzenia
Máte výslovne obmedzené všetky nasledujúce práva:

publikovať akýkoľvek materiál na Webovej lokalite v akomkoľvek inom médiu;
predávať, poskytovať sublicencie a/alebo inak komercializovať akýkoľvek materiál webovej lokality;
verejne predvádzať a/alebo ukazovať akýkoľvek materiál webovej lokality;
používať túto webovú lokalitu akýmkoľvek spôsobom, ktorý je alebo môže byť škodlivý pre túto webovú lokalitu;
používanie tejto webovej lokality akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvňuje prístup používateľov k tejto webovej lokalite;
používanie tejto webovej lokality v rozpore s platnými zákonmi a predpismi alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže spôsobiť škodu webovej lokalite alebo akejkoľvek osobe alebo podnikateľskému subjektu;
zapojenie sa do akéhokoľvek získavania údajov, zberu údajov, extrakcie údajov alebo akejkoľvek inej podobnej činnosti v súvislosti s touto webovou lokalitou;
používanie tejto webovej lokality na akúkoľvek reklamu alebo marketing.
Prístup do niektorých oblastí tejto webovej lokality je obmedzený a libertybellmp.com môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia ďalej obmedziť váš prístup do ktorejkoľvek oblasti tejto webovej lokality. Akékoľvek používateľské meno a heslo, ktoré môžete mať na tejto webovej lokalite, sú dôverné a musíte zachovávať aj ich dôvernosť.

Váš obsah
V týchto štandardných podmienkach používania webovej lokality sa pod pojmom “Váš obsah” rozumie akýkoľvek zvukový, obrazový text, obrázky alebo iný materiál, ktorý sa rozhodnete zobraziť na tejto webovej lokalite. Zobrazením Vášho obsahu udeľujete spoločnosti libertybellmp.com nevýhradnú, celosvetovú neodvolateľnú a sublicenčnú licenciu na jeho používanie, reprodukciu, adaptáciu, publikovanie, preklad a distribúciu vo všetkých médiách.

Váš obsah musí byť váš vlastný a nesmie zasahovať do práv tretích osôb. libertybellmp.com si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť akýkoľvek váš obsah z tejto webovej lokality.

Žiadne záruky
Táto webová lokalita sa poskytuje “tak, ako je”, so všetkými chybami a libertybellmp.com nevyjadruje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa tejto webovej lokality alebo materiálov obsiahnutých na tejto webovej lokalite. Takisto sa nič, čo je obsiahnuté na tejto webovej lokalite, nesmie vykladať ako odporúčanie.

Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť libertybellmp.com, ani žiaden z jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov a zamestnancov v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za čokoľvek, čo vyplýva z vášho používania tejto webovej lokality alebo s ním akokoľvek súvisí, bez ohľadu na to, či takáto zodpovednosť vyplýva zo zmluvy. libertybellmp.com, vrátane jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov a zamestnancov, nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu, následnú alebo osobitnú zodpovednosť, ktorá vyplýva z vášho používania tejto webovej lokality alebo s ním akokoľvek súvisí.

Odškodnenie
Týmto v plnom rozsahu zbavujete spoločnosť libertybellmp.com akýchkoľvek a/alebo všetkých záväzkov, nákladov, požiadaviek, príčin žalôb, škôd a výdavkov, ktoré akýmkoľvek spôsobom vznikli v súvislosti s vaším porušením ktoréhokoľvek ustanovenia týchto podmienok.

Oddeliteľnosť
Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je podľa platných právnych predpisov neplatné, takéto ustanovenia sa vymažú bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia týchto Podmienok.

Zmeny podmienok
Spoločnosť libertybellmp.com je oprávnená kedykoľvek revidovať tieto Podmienky podľa vlastného uváženia a používaním tejto webovej lokality sa od vás očakáva, že budete tieto Podmienky pravidelne kontrolovať.

Postúpenie
Spoločnosť libertybellmp.com je oprávnená postúpiť, previesť a subdodávať svoje práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok bez akéhokoľvek oznámenia. Vy však nesmiete postúpiť, previesť alebo subdodávateľsky previesť žiadne zo svojich práv a/alebo povinností podľa týchto Podmienok.

Celá dohoda
Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi libertybellmp.com a vami v súvislosti s vaším používaním tejto webovej lokality a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dojednania.

Rozhodné právo a súdna právomoc
Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi štátu sk a vy sa podriaďujete nevýhradnej jurisdikcii štátnych a federálnych súdov nachádzajúcich sa v sk na riešenie akýchkoľvek sporov.